5 favorite sites #1


5 favorite sites #1

Hello! I wanted to start this kind of posts for a few months but then I realized I don't have for example 5 favorite blogging sites, photo editing sites, etc. So it will be 5 random favorite sites. I want to start with my most favorite sites.


Здравейте! Исках да започнa да пиша такъв тип постове от няколко месеца, като исках да събера например 5 любими сайта свързани с блогването, 5 сайта за редактиране на снимки и т.н. Но се оказа, че нямам чак толкова, така че ще събирам 5 произволни любими сайта. Искам да започна с най-любимите ми.


1. Canva


This is THE BEST site for creating Facebook, Twitter, G+, YouTube covers, Facebook, Twitter, Instagram, G+ posts, Pinterest graphics and more.. I use it a lot for my job and my blog. And the Design school is wonderful. You can learn so much about design, font pairing, creativity and a lot more interesting and exciting things. There's also a tutorial on how to use Canva and how to benefit of its features. In the beginning my creations were not so good (not that they're now though) but with time passing they're getting much better. Did I mention it's all FREE? And Canva Instagram account  is so wonderful and inspiring. За мен това е най-добрият сайт за създаване на корици за Facebook, Twitter, G +, YouTube; постове за Facebook, Twitter, Instagram, G +; графики за Pinterest и още много други .. Използвам го доста за работата ми и за блога. А секцията Design School е чудесна. Можете да научите много за дизайна, комбинирането на различни шрифтове, всякакви неща, свързани с творчеството. Има и уроци за това как да използвате Canva и как да се възползвате от това, което предлага. В началото нещата, които правих, не бяха толкова добри (не, че сега са), но с времето нещата се получават много по-добре. Споменах ли, че всичко е безплатно? А Instagram акаунтът на Canva е толкова прекрасен и вдъхновяващ.

Canva


Canva


2. Hellocoton

If you like reading blogs and you know/you're learning French, you're going to like this site like I did. It's something like Bloglovin' but except of the articles in your feed you see all of the posts the bloggers write in the platform. It's a good way to practice your French by reading thousands of wonderful Lifestyle, Beauty, Travel, Fashion, Food, Family blogs..  I love browsing “La sélection du jour” (Pick of the day) for inspiration. Do you have an account there? Here's mine. Come and say Hi. :)


Ако искате да четете блогове и знаете /  учите френски, значи ще харесате този сайт, както и аз. Това е нещо като Bloglovin ", но освен самите статии във фийда ви ще излизат и всички публикации, които блогърите публикуват в платформата.  Това е добър начин да практикувате френския си с четене на хиляди прекрасни лайфстайл, бюти, модни блогове.. Обичам да разглеждам "La Selection du Jour" (Селекцията за деня) за вдъхновение. Имате ли профил там? Ето моя. Елате и кажете Здравей :) 

Hellocoton


Hellocoton

3. TuneIn

This is my favorite site for listening to radio all over the world. This is a great way to listen to native speakers. In my case mostly French and Great Britain radio stations. But you can find so many radio stations and programs browsing by location, music genres, and sports. In the section News you can choose what type of news you want. In the section Talk you can choose what kind of talk show you want. You can also find new local radio stations.


Това е любимото ми място за слушане на радио от всяка точка по света. Това е чудесен начин да слушате езика в оригинал. В моя случай слушам най-много френски и британски радиостанции. Но можете да намерите толкова много радиостанции и програми, като филтрирате радиостанциите по местоположение, музикални жанрове и спорт. В секция Новини можете да изберете какъв тип новини искате. В секциятa Talk можете да изберете какъв вид токшоу искате. Можете да намерите нови местни радиостанции.

TuneIn


TuneIn


4. Pinterest


If you are a visual type, Pinterest is the right place for you. You can find enormous amounts of photos. You can find makeup, nail art, outfit, home design inspiration, quotes, cute animals, healthy food ideas. I love browsing also for DIY ideas, planner ideas, and bunnies. When you open a photo you can see the web site this photo is pinned which is awesome.


Ако сте визуален тип, Pinterest е точното място за вас. Можете да намерите огромно количество снимки. Можете да намерите идеи за грим, нокти, тоалети, интериорен дизайн, цитати, сладки животни, здравословни идеи за храна. Обичам да търся и DIY идеи, идеи за планери и зайчета. Когато отворите дадена снимка можете да видите и сайта, от който е намерена  тази снимка, което е страхотно.

PinterestPinterest


5. Memrise

Memrise is an awesome site for learning a new language or improving yourself in history, geography, math, art, music, etc. You choose what language you speak and the site shows you the available courses by categories. Currently I’m taking the following courses: Country mapping, Basic Turkish, Beginner’s Spanish, Capital cities.


Memrise е едно страхотно място за изучаване на нов език или да подобрите знанията си по географията, математиката, изкуство, музика и т.н. Можете да изберете езика, който говорите и сайтът ви показва наличните курсове по категории. В момента съм се спряла на 4 курса: Country mapping (коя държава къде се намира) , Basic Turkish (основен турски), Beginner’s Spanish (испански за начинаещи), Capital cities (столици).

Memrise


Memrise


What are your favorite sites?


Кои са любимите ви сайтове?

Labels: